Pages

Calendrier

Share Button

 

Journée 1

23/11/2019

 

Guangdong Mongolie-Intérieure 103-94
Shandong Tianjin 89-76
Pékin Hebei 71-51
Shanghai Xinjiang 70-87
Shaanxi Jiangsu 71-81
Bayi Heilongjiang 102-88
Henan Shanxi 35-94
Hubei Fujian 79-75
Zhejiang Sichuan 79-93

 

 

Journée 2
26/11/2019 Shandong Zhejiang 85-62
Pékin Shanghai 87-70
Shanxi Jiangsu 94-88(OT)
Mongolie-Intérieure Tianjin 92-76
Sichuan Shaanxi 80-63
Hebei Heilongjiang 84-62
Fujian Xinjiang 63-77
Hubei Henan 83-57
Bayi Guangdong 68-81

 

 

Journée 3
28/11/2019 Shaanxi Mongolie-Intérieure 80-85
Pékin Shandong 78-69
Jiangsu Shanghai 75-58
Shanxi Tianjin 100-73
Hebei Sichuan 70-64
Fujian Henan 99-78
Hubei Guangdong 54-97
Bayi Zhejiang 105-62
Xinjiang Heilongjiang 112-47

 

 

Journée 4
30/11/2019 Wuhan Sichuan 65-77
Henan Pékin 59-94
Shandong Shaanxi 88-76
Shanxi Zhejiang 94-84
Guangdong Shanghai 91-70
Tianjin Hebei 73-87
Fujian Heilongjiang 90-77
Xinjiang Jiangsu 83-95
Bayi Mongolie-Intérieure 83-71

 

 

Journée 5
03/12/2019 Shanxi Wuhan 85-49
Jiangsu Guangdong 93-99(OT)
Fujian Mongolie-Intérieure 69-116
Shaanxi Xinjiang 78-94
Hebei Shandong 70-73
Pékin Zhejiang 98-70
Henan Tianjin 56-78
Shanghai Bayi 66-84
Heilongjiang Sichuan 72-97

 

 

Journée 6
05/12/2019 Heilongjiang Shanxi 64-108
Sichuan Mongolie-Intérieure 90-96
Jiangsu Bayi 80-73
Shandong Xinjiang 75-80
Shanghai Fujian 68-64
Tianjin Zhejiang 70-107
Hebei Henan 86-57
Shaanxi Guangdong 76-104
Pékin Wuhan 85-59

 

 

Journée 7
07/12/2019 Tianjin Wuhan 93-68
Shanghai Sichuan 94-91(OT)
Guangdong Xinjiang 95-88
Heilongjiang Pékin 67-100
Henan Shandong 33-84
Zhejiang Hebei 81-78
Mongolie-Intérieure Shanxi 84-89
Shaanxi Bayi 84-104
Jiangsu Fujian 93-84

 

 

Journée 8
10/12/2019 Shanxi Shanghai 96-55
Jiangsu Sichuan 88-52
Wuhan Hebei 50-61
Tianjin Heilongjiang 90-101
Mongolie-Intérieure Pékin 83-80(OT)
Zhejiang Henan 81-61
Fujian Shaanxi 77-84
Guangdong Shandong 109-69
Xinjiang Bayi 92-108

 

 

Journée 9
12/12/2019 Zhejiang Fujian 92-89
Tianjin Pékin 83-100
Shaanxi Shanghai 76-103
Bayi Wuhan  
Jiangsu Shandong 76-58
Mongolie-Intérieure Xinjiang 80-94
Heilongjiang Guangdong 59-94
Hebei Shanxi 57-73
Sichuan Henan 98-63

 

 

Journée 10
14/12/2019 Sichuan Xinjiang 92-101
Guangdong Fujian 106-58
Zhejiang Wuhan 93-77
Shandong Bayi 73-93
Shaanxi Shanxi 78-95
Shanghai Tianjin 79-72
Pékin Jiangsu 75-62
Hebei Mongolie-Intérieure 78-66
Henan Heilongjiang 90-103

 

 

Journée 11
17/12/2019 Bayi Fujian 92-82
Henan Mongolie-Intérieure 63-91
Heilongjiang Zhejiang 86-98
Tianjin Jiangsu 58-94
Guangdong Sichuan 92-50
Wuhan Shandong 70-81
Shanghai Hebei 69-78
Shaanxi Pékin 68-94
Xinjiang Shanxi 107-88

 

 

Journée 12
19/12/2019 Shanxi Guangdong 74-85
Tianjin Shaanxi 100-92
Fujian Shandong 72-80
Shanghai Henan 91-66
Bayi Sichuan 103-90
Heilongjiang Wuhan 90-80
Zhejiang Mongolie-Intérieure 75-67
Jiangsu Hebei 82-54
Xinjiang Pékin 73-88

 

 

Journée 13
21/12/2019 Jiangsu Henan 74-53
Shanghai Zhejiang 81-86
Shanxi Bayi 67-85
Mongolie-Intérieure Wuhan 95-66
Pékin Guangdong 66-63
Hebei Shaanxi 77-65
Sichuan Fujian 103-79
Shandong Heilongjiang 85-54
Xinjiang Tianjin 104-77

 

 

Journée 14
24/12/2019 Heilongjiang Mongolie-Intérieure 85-105
Henan Shaanxi 52-96
Tianjin Guangdong 71-102
Wuhan Shanghai 81-86
Zhejiang Jiangsu 61-92
Shandong Sichuan 83-61
Fujian Shanxi 57-86
Hebei Xinjiang 77-88
Pékin Bayi 89-85

 

 

Journée 15
26/12/2019 Zhejiang Shaanxi 90-83
Guangdong Hebei 88-58
Wuhan Jiangsu 69-97
Shanghai Heilongjiang 105-67
Shanxi Sichuan 84-82
Tianjin Bayi 77-99
Fujian Pékin 70-107
Mongolie-Intérieure Shandong 79-85
Henan Xinjiang 46-91

 

 

Journée 16
28/12/2019 Shanghai Mongolie-Intérieure 80-79
Zhejiang Xinjiang 76-108
Shanxi Shandong 96-70
Jiangsu Heilongjiang 94-73
Tianjin Fujian 77-82
Guangdong Henan 78-66
Sichuan Pékin 71-94
Shaanxi Wuhan 92-95
Bayi Hebei 91-66

 

 

Journée 17
31/12/2019 Bayi Henan 98-72
Guangdong Zhejiang 86-75
Shandong Shanghai 88-85
Sichuan Tianjin 109-89
Jiangsu Mongolie-Intérieure 97-66
Pékin Shanxi 87-84
Heilongjiang Shaanxi 90-96
Hebei Fujian 84-66
Xinjiang Wuhan 107-62

 

 

Journée 18
02/01/2020 Heilongjiang Xinjiang 80-106
Henan Fujian 75-91
Guangdong Wuhan 84-50
Zhejiang Bayi 68-86
Sichuan Hebei 77-80
Shandong Pékin 72-90
Mongolie-Intérieure Shaanxi 101-81
Tianjin Shanxi 93-107
Shanghai Jiangsu 60-86

 

 

Journée 19
13/02/2019 Shandong Jiangsu  
Fujian Zhejiang  
Wuhan Bayi  
Henan Sichuan  
Shanxi Hebei  
Guangdong Heilongjiang  
Pékin Tianjin  
Shanghai Shaanxi  
Xinjiang Mongolie-Intérieure  

 

 

Journée 20
15/02/2020 Fujian Wuhan  
Hebei Pékin  
Jiangsu Shaanxi  
Sichuan Zhejiang  
Tianjin Shandong  
Shanxi Henan  
Mongolie-Intérieure Guangdong  
Heilongjiang Bayi  
Xinjiang Shanghai  

 

 

Journée 21
18/02/2020 Jiangsu Xinjiang  
Pékin Henan  
Hebei Tianjin  
Heilongjiang Fujian  
Shanghai Guangdong  
Shaanxi Shandong  
Sichuan Wuhan  
Mongolie-Intérieure Bayi  
Zhejiang Shanxi  

 

 

Journée 22
20/02/2020 Guangdong Jiangsu  
Shandong Hebei  
Tianjin Henan  
Sichuan Heilongjiang  
Zhejiang Pékin  
Wuhan Shanxi  
Bayi Shanghai  
Mongolie-Intérieure Fujian  
Xinjiang Shaanxi  

 

 

Journée 23
22/02/2020 Shanxi Heilongjiang  
Mongolie-Intérieure Sichuan  
Xinjiang Shandong  
Fujian Shanghai  
Henan Hebei  
Wuhan Pékin  
Guangdong Shaanxi  
Bayi Jiangsu  
Zhejiang Tianjin  

 

 

Journée 24
25/02/2020 Shanxi Mongolie-Intérieure  
Shandong Henan  
Pékin Heilongjiang  
Sichuan Shanghai  
Hebei Zhejiang  
Xinjiang Guangdong  
Fujian Jiangsu  
Wuhan Tianjin  
Bayi Shaanxi  

 

 

Journée 25
27/02/2020 Shanghai Shanxi  
Sichuan Jiangsu  
Hebei Wuhan  
Heilongjiang Tianjin  
Pékin Mongolie-Intérieure  
Henan Zhejiang  
Shaanxi Fujian  
Shandong Guangdong  
Bayi Xinjiang  

 

 

Journée 26
29/02/2020 Zhejiang Shandong  
Shanghai Pékin  
Jiangsu Shanxi  
Tianjin Mongolie-Intérieure  
Shaanxi Sichuan  
Heilongjiang Hebei  
Xinjiang Fujian  
Henan Hubei  
Guangdong Bayi  

 

 

Journée 27
03/03/2020 Xinjiang Sichuan  
Fujian Guangdong  
Wuhan Zhejiang  
Bayi Shandong  
Shanxi Shaanxi  
Tianjin Shanghai  
Jiangsu Pékin  
Mongolie-Intérieure Hebei  
Heilongjiang Henan  

 

 

Journée 28
05/03/2020 Fujian Bayi  
Mongolie-Intérieure Henan  
Zhejiang Heilongjiang  
Jiangsu Tianjin  
Sichuan Guangdong  
Shandong Wuhan  
Hebei Shanghai  
Pékin Shaanxi  
Shanxi Xinjiang  

 

 

Journée 29
07/03/2020 Guangdong Shanxi  
Shaanxi Tianjin  
Shandong Fujian  
Henan Shanghai  
Sichuan Bayi  
Wuhan Heilongjiang  
Mongolie-Intérieure Zhejiang  
Hebei Jiangsu  
Pékin Xinjiang  

 

 

Journée 30
10/03/2020 Henan Jiangsu  
Zhejiang Shanghai  
Bayi Shanxi  
Wuhan Mongolie-Intérieure  
Guangdong Pékin  
Shaanxi Hebei  
Fujian Sichuan  
Heilongjiang Shandong  
Tianjin Xinjiang  

 

 

Journée 31
12/03/2020 Mongolie-Intérieure Heilongjiang  
Shaanxi Henan  
Guangdong Tianjin  
Shanghai Wuhan  
Jiangsu Zhejiang  
Sichuan Shandong  
Shanxi Fujian  
Xinjiang Hebei  
Bayi Pékin  

 

 

Journée 32
14/03/2020 Shandong Mongolie-Intérieure  
Pékin Fujian  
Jiangsu Wuhan  
Sichuan Shanxi  
Hebei Guangdong  
Heilongjiang Shanghai  
Xinjiang Henan  
Bayi Tianjin  
Shaanxi Zhejiang  

 

 

Journée 33
17/03/2020 Shandong Shanxi  
Pékin Sichuan  
Fujian Tianjin  
Mongolie-Intérieure Shanghai  
Hebei Bayi  
Heilongjiang Jiangsu  
Wuhan Shaanxi  
Henan Guangdong  
Xinjiang Zhejiang  

 

 

Journée 34
19/03/2020 Shanghai Shandong  
Mongolie-Intérieure Jiangsu  
Shanxi Pékin  
Tianjin Sichuan  
Shaanxi Heilongjiang  
Fujian Hebei  
Henan Bayi  
Wuhan Xinjiang  
Zhejiang Guangdong  
Adsense
Page generated in 0,596 seconds. Stats plugin by www.blog.ca